Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku Dřevosad za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

V tomto roce jsme se snažili věnovat péči o již vysazené stromy:

- V biokoridoru U Tesařů jsme podpírali polehlé duby

- V biokoridoru Pod Duškánem jsme doplňovali chybějící opěrné kůly

- V období sucha jsme zalévali, okopávali a mulčovali již vysazené stromy a keře v biokoridoru Pod Duškánem

 

Podíleli jsme se na vypracování žádosti obce o grant z Nadace ČEZ, mělo se jednat o výsadbu stromů v okolí Strahovského rybníka. Dále jsme zpracovali podklady k žádosti o dotaci na „Výsadbu domácích druhů stromů“. Peníze ale obec nakonec nezískala ani na jednu z akcí. Snažili jsme se pomoci s projektem „Za každé narozené dítě jeden strom“, bohužel bezúspěšně. Pozemek na výsadbu nebyl vytyčen a projekt byl odložen na další období. V rámci propagace Spolku jsme v místním Zpravodaji zveřejnili dva články seznamující čtenáře s naší činností. Dále jsme se účastnili tradičního Dětského dne se soutěží „Výstup na bedýnky“ a „Stavění kostek“ a rozdávali i naše propagační materiály – s motivační pohádkou o Svazence.

 

21. 3. Jsme pořádali „Jarní sázení stromů a keřů“, akce se zúčastnilo cca 50 účastníků včetně dětí. Zasadili jsme 16 habrů, 4 jasany, 3 olše, 1 lípu a 1 jilm. Dále pak 10 krušin, 10 dřínů a 5 lísek. Pokročili jsme i s výsadbou vrbového pásu v délce cca 50 m. Za nákup sazenic jsme zaplatili 5 284,- Kč

 

21. 11. Výsadba arboreta u Strahovského rybníka – podzimní výsadba Podél oplocení firmy OK Trans bylo vysazeno 18 vzrostlých stromů, jedná se převážně o naše původní druhy listnatých dřevin. Akce se účastnilo přibližně třicet dobrovolníků. Za nákup sazenic, kůlů a dopravu jsme zaplatili 15 091,- Kč

 

29. 11. Vysazení deseti trojsazenic u betonové zdi na křižovatce Rudenská x Ke Skále. Po dohodě s obcí jsme zajistili firmu, které zdarma seřízne vrbový pás lemující biokoridor Pod Duškánem na jeho severním okraji. Vzrostlé keře vrby košíkářské začínají utlačovat dubové stromořadí, a tak je potřeba vrby zmladit a duby uvolnit.

 

Koncem roku byla podána žádost o dotaci (20 000,-) od obce Chýně na rok 2016.

V roce 2015 se na činnosti spolku podílelo 34 členů.

 

Hospodaření spolku Dřevosad za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Výdaje :

Nůžky zahradní 2x, pila prořezávací 2 ks 973,- Kč

Tkaná mulčovací textilie 1 740,- Kč

Králičí pletivo, vázací a napínací dráty 1 383,- Kč

Latě opěrné ke stromům 2 505,- Kč

25 stromů a 25 keřů z Arniky 5 285,- Kč

11 sazenic stromů na dopěstování 411,- Kč

18 stromů a 24 kůlů z Arboeko 12 574,- Kč

Doprava stromů z Arboeko 2 517,-

Celkem: 27 388,- Kč

Příjmy:

Dotace od obce 9 900,- kč

Členské příspěvky výkonných členů 700,- Kč

Členské příspěvky podporujících členů 16 790,- Kč

Celkem: 27 390,- Kč Stav účtu: 119,- Kč

Stav pokladny: 50,-Kč

V Chýni 28. 12. 2015

Ondřej Jelínek - předsedaNOVINKY