Výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku Dřevosad za období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014

Spolek byl zapsán do veřejného rejstříku pod spisovou značkou L 60851 u Městského soudu v Praze dne 1. 7. 2014

 

identifikační číslo spolku je 03082571

 

dne 3. 7. 2014 byl založen účet Spolku u Fio banky: 2600617564/2010, dispoziční právo k účtu má předseda

 

dne 20. 7. 2014 

• Byla projednána a jednohlasně schválena Směrnice 1/2014 – výše, způsob a termín platby členských příspěvků.

 

• Byla projednána a jednohlasně schválena Směrnice 2/2014 – způsob informování a svolávání členů spolku.

 

• Byla projednána a jednohlasně schválena Směrnice 3/2014 – způsob přijímání podporujících členů.

 

• Byl projednán a jednohlasně schválen Plán činnosti a rozpočet na období 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015.

 

V rámci propagace Spolku jsme zveřejnili informace o jeho vzniku prostřednictvím Chýňského zpravodaje, Chýňského neoficiálního internetového fora, požádali o uvedení kontaktu na www stránkách obce Chýně, proběhla i ústní propagační kampaň. Cílem bylo, mimo jiné, i nábor nových podporujících členů Spolku, rozšířit členskou základnu se nám ale zatím nepodařilo.

 

Po dohodě s obcí a vlastníky vytipovaných objektů chceme začít jednat o vysazení břečťanu k zakrytí betonových zdí, prozatím jsme neuspěli (betonová zeď sousedící s višňovkou).

 

• na přelomu listopadu a prosince byly v biokoridoru Pod Duškánem vysazeny 2 olše a 2 lípy (ve spolupráci se Spolkem vysadili rodiče do Dětské aleje), 2 ořešáky (ve spolupráci se Spolkem vysadila obec jako náhradní výsadbu za pokácený ořešák v ulici Obloukové) 25 lískových keřů (vysadil Spolek ve své režii). Stromy i keře byly opatřeny kůly a chráničkami proti okusu.

 

• 15. 11. 2014 podal Spolek přihlášku do MAS Jihozápad a následně byl přijat jako Partner této organizace

 

• 28. 11. 2014 byla podána na obec žádost o příspěvek na činnost Spolku na rok 2015 ve výši 9 900,- Kč, žádosti bylo v plné výši vyhověno

 

• koncem roku byla připravena žádost na OÚ Chýně o informování o zamýšlených zásazích, které by mohly mít dopad na zájmy ochrany přírody, dle zákona 114/1992, žádost bude podána začátkem roku 2015 a její platnost je jeden rok, pak se musí obnovit

 

• ze všech dostupných zdrojů bylo zjišťováno jakým způsobem má být vedeno účetnictví Spolku, zejména pak podáno přiznání k dani z příjmu, závěrem vše bylo konzultováno na FÚ Praha-Západ se závěrem, že Spolek nemá žádný příjem, který by podléhal dani z příjmu (členské příspěvky a dotace obce se do příjmů podléhajícímu dani nepočítají) a tudíž nemusí přiznání k dani podávat (ani se k dani registrovat)

 

Hospodaření spolku Dřevosad za období 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014

 

Výdaje : Nákup lískových keřů (25 ks) 633,- Kč

 

Příjmy: Členské příspěvky výkonných členů 700,- Kč

 

Stav účtu: 100,- Kč

 

Stav pokladny: 67,-KčNOVINKY