Vnitřní směrnice spolku Dřevosad 3/2014 Způsob přijímání podporujících členů.

1. Přijímání podporujících členů se řídí stanovami Spolku (článek VII).

2. Zájemce ucházející se o podporující členství sdělí tento fakt buď písemně na adresu Spolku, nebo prostřednictvím e-mailu dub@volny.cz, nebo ústně předsedovi Spolku např. na telefonní číslo 603 518 038. Součástí žádosti o členství musí být e-mailová kontaktní adresa žadatele. Žadatel musí být plnoletý.

3. Ke vzniku členství je nutné zaplatit členský příspěvek ve výši minimálně 200,- Kč a to na účet Spolku číslo: 2600617564/2010 jako variabilní symbol si žadatel o členství zvolí devítimístný kód (nejlépe vaše telefonní číslo), který následně nahlásí Spolku, aby mohlo dojít ke spárování platby a žádosti. Členský příspěvek podporujících členů bude využit (dle ustanovení článku IX stanov) pouze k nákupu sazenic, opěrných kůlů a chrániček proti okusu.

4. Následně bude předsedou Spolku zasláno na kontaktní e-mailovou adresu potvrzení o členství vydané na příslušné období (kalendářní rok).

5. Podporující člen bude prostřednictvím e-mailu dostávat informace o plánech a činnosti Spolku, bude zván na všechny spolkové akce. Na konci roku obdrží výroční zprávu, z které bude patrno, jak bylo s vloženými prostředky nakládáno.

Směrnice byla schválena Valnou hromadou 20. 7. 2014NOVINKY