Stanovy spolku Dřevosad

I. Název Název spolku je: Dřevosad z.s.

II. Sídlo Adresa sídla je: 1. máje 79, 253 01 Chýně

III. Stanovy Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

IV. Cíle, poslání a principy Spolku (účel spolku)

1. Spolek je založen za účelem poskytování veřejně prospěšných služeb v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a dalších aktivit vyplývajících z jeho činnosti.

2. Cílem Spolku je výsadba dřevin a jejich kultivace.

3. Posláním Spolku je zlepšení životního prostředí.

4. Principem Spolku je dobrovolnost a motivace veřejnosti k podpoře jeho činnosti.

V. Hlavní činnost Spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnost za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. IV. těchto stanov. Hlavní činnost spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především z členských příspěvků dle čl. IX. těchto stanov, nebo grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejší činnosti dle čl. VI. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnost:

a) Vysazuje dřeviny na předem vytipovaná místa.

b) Pečuje o již vysazené dřeviny.

c) Organizuje brigády za účelem zlepšení životního prostředí.

d) Pořádá kulturní, společenské a sportovní akce.

e) Vykonává publikační a osvětovou činnost na podporu cílů a poslání Spolku.

VI. Vedlejší činnost Spolku

Pokud je provozování hlavní činnosti Spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářskou, či jinou výdělečnou činnost vedlejší a to, jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavní činnosti dle čl. V. těchto stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu.

VII. Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4. Členství ve Spolku je výkonné nebo podporující.

5. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí předsedy o přijetí do Spolku. Žádost o výkonné členství musí být podána v písemné formě. V případě podporujícího členství stačí žádost podat ústně.

6. Podporující členství je uděleno minimálně na období jednoho kalendářního roku a je podmíněno zaplacením příslušného členského příspěvku. Podporující člen se nepodílí na vedení spolku a nemá hlasovací právo.

7. Podporující členství zaniká:

a) Uplynutím období, na které je zaplacen členský příspěvek.

b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.

c) Zánikem Spolku.

8. Výkonné členství je udělováno na dobu neurčitou. Výkonní členové mají hlasovací právo a mohou být voleni za předsedu Spolku.

9. Výkonné členství zaniká:

a) Dobrovolným vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Předsedovi, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. b) Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.

c) Vyloučením člena, členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Valná hromada, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání Spolku dle čl. IV. těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII. odstavec 3. těchto stanov.

d) Zánikem Spolku.

e) Nezaplatí-li člen členský příspěvek, a to ani v přiměřené lhůtě určené Předsedou na základě výzvy k zaplacení.

10. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

11. Způsob informování a svolávání členů určí vnitřní Směrnice Spolku.

VIII. Práva a povinnosti člena

1. Podporující člen Spolku dostává informace o činnosti Spolku a o chystaných akcích, kterých se má právo účastnit. Jeho hlas je poradní. 2. Výkonný člen Spolku má právo: a) Podílet se na činnosti Spolku. b) Být pravidelně informován o dění ve Spolku. c) Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy na Předsedu. d) Obdržet odpověď na své podání v přiměřené době. e) Volit a být volen za Předsedu. f) Účastnit se hlasování na Valné hromadě. g) Žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. X. Stanov. 3. Výkonný člen Spolku má povinnost: a) Platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Valná hromada. b) Chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku. c) Dodržovat stanovy Spolku. d) Aktivně se podílet na činnosti Spolku. e) Pravidelně se informovat o dění ve Spolku. 4. Každý člen může v sídle Spolku nahlížet do zápisů Valné hromady a do vnitřních Směrnic vydaných Valnou hromadou.

IX. Členské příspěvky

1. Výši členského příspěvku za podporující členství určí Valná hromada vydáním Směrnice. Členské příspěvky vybrané od podporujících členů jsou určeny výhradně na nákup sazenic stromů a keřů, dále pak na nákup opěrných kůlů a chrániček (pletiva) proti okusu.

2. Výši a splatnost členského příspěvku za výkonné členství určí Valná hromada, na základě své vnitřní Směrnice.

3. Již zaplacené členské příspěvky se v případě zániku členství nevracejí a zůstávají majetkem Spolku.

X. Seznam členů

1. Spolek vede seznam výkonných členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje: Fyzické osoby Právnické osoby Jméno a příjmení Název Bydliště Sídlo Datum narození IČ Tel. č./ e-mail Tel. č./ e-mail + osoba jednající jménem člena ve Spolku

2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda, ten také provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

3. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému výkonnému členovi, který o výpis požádá.

4. Seznam členů je neveřejný.

XI. Orgány Spolku

Organizační strukturu Spolku tvoří:

a) Valná hromada.

b) Předseda.

XII. Valná hromada

1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech výkonných členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Valná hromada projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí Předsedu, hodnotí jeho práci a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti především náleží:

a) Určit hlavní zaměření činností Spolku.

b) Rozhodovat o změně stanov.

c) Schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Předsedou.

d) Rozhodovat o výši a splatnosti členského příspěvku.

e) Schvalovat výsledek hospodaření Spolku.

f) Volit Předsedu. g) Jmenovat likvidátora při zániku Spolku.

h) Rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku.

i) Rozhodnout o přeměně Spolku.

j) Vydávat vnitřní Směrnice Spolku.

3. Valná hromada je svolávána Předsedou podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Valná hromada. Předseda je povinen svolat mimořádnou Valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Valné hromady. Nesvolá-li Předseda zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

5. Právo zúčastnit se Valné hromady, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni výkonní členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.

6. Pozvánka na Valnou hromadu (nebo na náhradní Valnou hromadu) spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

7. Každý výkonný člen má jeden hlas, hlasy všech výkonných členů mají stejnou váhu. Podporující člen má hlas poradní. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech výkonných členů Spolku. Usnesení Valná hromada přijímá většinou hlasů přítomných výkonných členů.

8. Záležitost, která nebyla zařazena do rozesílaného programu zasedání Valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti všech členů Spolku oprávněných o ní hlasovat.

9. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy.

10. Jednání Valné hromady řídí předsedající, kterého Valná hromada zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak byl uveden v pozvánce.

11. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

12. Není-li Valná hromada na svém zasedání usnášení schopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou náhradní zasedání Valné hromady. Z pozvánky musí být jasné, že se jedná o náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní zasedání Valné hromady se musí konat nejpozději do šedesáti dnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno.

13. Na náhradním zasedání Valné hromady se může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení se může přijmout za účasti libovolného počtu výkonných členů.

XIII. Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku. Volební období Předsedy je sedm let, Předsedu volí a odvolává Valná hromada.

2. Předseda řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními Směrnicemi Spolku i usneseními Valné hromady po celé své funkční období.

3. Navenek za Spolek jedná Předseda.

4. Předseda odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání Spolku.

5. Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady, dohlíží na dodržování stanov a pečuje o rozvoj Spolku.

6. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

7. Do působnosti Předsedy náleží:

a) Svolávat Valnou hromadu.

b) Přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku.

c) Posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Valné hromadě.

d) Dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku.

e) Přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr.

f) Rozhodovat o přijetí členů dle článku VII. odstavce5. stanov.

g) Rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.

h) Rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků.

i) Vydávat interní organizační Normy Spolku.

XIV. Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VI. těchto stanov.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činnosti Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce schválená Valnou hromadou.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídá Předseda v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních Směrnic Spolku.

6. Předseda může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu navrženého Předsedou.

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku mohou být obsaženy ve vnitřních Směrnicích Spolku.

XV. Zánik a likvidace Spolku

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Při zániku Spolku Valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem výkonným členům Spolku.

3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Valná hromada předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XVI. Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno ustavující schůzí konanou dne 8. 5. 2014, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 8. 5. 2014.NOVINKY