Plán činnosti a rozpočet spolku Dřevosad na období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017


V průběhu roku

 Dohodnout se s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově na postupné revitalizaci - dosadbě dřevin na parcelách 810 a 814 o rozlohách 5614 m2 a 6926 m2 (remízek „Rokle“ a svah nad panelovou cestou vedoucí do Roklí).
 Ve spolupráci s paní tajemnicí obce pokračovat v konzultacích a evidování ukládaných náhradních výsadeb.
 Odklidit nefunkční opěrné kůly z biokoridoru Pod Duškánem a současně provést kontrolu chrániček proti okusu.
 Vytvořit prezentaci představující Dřevosad a jeho činnost, prezentace by měla oslovit firmy a nabídnout jim uspořádání teambuildigu zaměřeného na sázení stromů v katastru obce Chýně (viz požadavky Komerční banky)
 Vyřezání náletových dřevin na březích Žabí tůňky (biokoridor Pod Duškánem), dle standardů péče o krajinu je potřeba udržovat tůně jako plně osluněné.
 Informovat spoluobčany o aktivitách Dřevosadu prostřednictvím článků v místním Zpravodaji.


Leden

 Valná hromada spolku - schválení výroční zprávy, přehledu o příjmech a výdajích a plánu činnosti na rok 2017
 Vyúčtování dotací za rok 2016

Únor

 Podání žádosti o dotaci od společnosti Tesco – podzimní výsadba dvanácti alejových stromů se zapojením místní ZŠ, požadovaná částka 30 000,-
 Zmlazení vrbových keřů v biokoridoru Pod Duškánem – pokračování v uvolňování dubů od stínících vrb (minulý rok tuto práci prováděla firma Na plot cz.), vzhledem k velkému objemu práce (zbývá uvolnit dvacet dubů tj. 200 metrů porostu) vyřežeme pouze vrby v nejproblematičtějších partiích, vyřezané vrby odvezeme, slabší pruty případně položíme souběžně s hranicí pozemku (mezi vrbami a polem jsou tři metry neudržované meze), kde mohou zetlít, aniž by čemukoliv vadily – naopak zde vytvoří úkryty pro drobné živočichy.

Březen/duben

 Vrbové bludiště na Uhlířce – jednoduchý, kruhový labyrint o průměru 35 metrů, mělo by se jednat o brigádu ve spolupráci s místní ZŠ a Klubem rodičů.
 Vysazení vrbových tyčí jako vymezení hranice mezi polem a budoucí polní cestou na Uhlířce, hranice je potřeba vyznačit, aby nedošlo k rozorání obecního pozemku.
 Vyčištění biokoridoru U Tesařů od starých opěrných kůlů a chrániček proti okusu, výsadby jsou z roku 2009 a kůly i chráničky jsou už nefunkční. Tato akce by se mohla spojit s aktivitou „Ukliďme Česko“, případně s brigádou místní ZŠ.
 Výměna uschlých stromů v arboretu u Strahovského rybníka a v biokoridoru Pod Duškánem, jedná se přibližně o pět stromů.

Červen

 Dětský den na obecním hřišti, rozdávání sazenic břečťanu.

Srpen/září

 Příprava výsadby ořešákového stromořadí Úhonice-Chýně (125 ořešáků, 125 dřínů), vytyčení parcely, rozvržení plochy /pokud se bude projekt realizovat/

Říjen/listopad

 Výsadba s místní ZŠ – den stromů 20. 10.
 Výsadba s místní ZŠ – 12 alejových stromů z dotace Tesco /pokud dotace vyjde/


Prosinec

 Vánoční trhy – prodej vánočních jedliček v květináčích
 Dřevoklání – sportovní akce (badminton, střelba, volejbal)

 

 

Rozpočet na rok 2017
26 100,- Kč

Vzhledem k tomu, že Dřevosad získal od obce dotaci na rok 2017 ve výši 23 100,- Kč (20 000,- výsadba a péče o dřeviny a 3 100,- Dřevoklání) a dále předpokládáme výběr členských příspěvků ve výši cca 3 000,- Kč, máme dostatek prostředků na zrealizování výše uvedeného plánu. Jediný problematický bod je výsadba dvanácti alejových stromů, kde je vše podmíněno získáním dotace od společnosti Tesco.

Pokud se nám podaří rozšířit naše řady o další podporující členy, můžeme náš rozpočet navýšit o další členské příspěvky, a tím pádem zrealizovat další podzimní výsadby stromů nad rámec výše uvedeného plánu.

 


Dne 6. 1. 2017 vypracoval Ondřej Jelínek - předseda
17. 1. 2017 schváleno Valnou hromadouNOVINKY