Plán činnosti a rozpočet spolku Dřevosad na období 1. 7. 2014 až 31. 12. 2015  

1. Soudní poplatek za zápis spolku: -1000,- Kč

2. Členské příspěvky výkonných členů (3 x 200): +600,- Kč

3. V rámci propagace Spolku zveřejníme informace o jeho vzniku prostřednictvím Chýňského zpravodaje, Chýňského neoficiálního internetového fora, požádáme o uvedení kontaktu na www stránkách obce Chýně, proběhne i ústní propagační kampaň. Cílem bude, mimo jiné, i nábor nových podporujících členů Spolku. Předpokládaný finanční efekt: 15 nových podporujících členů: +3000,- Kč

4. Ve spolupráci s obcí vysadíme dva ořešáky do biokoridoru Pod Duškánem (jako náhradní výsadbu za strom obcí pokácený v ulici Obloukové), finanční náročnost: 0,- Kč

5. Po dohodě s obcí a vlastníky vytipovaných objektů chceme začít jednat o vysazení břečťanu k zakrytí betonových zdí, finanční náročnost: 0,- Kč

6. Dle již zpracované technické zprávy se chceme věnovat i dosadbám stromů a keřů v biokoridoru Pod Duškánem, v tomto období by se mělo jednat především o výsadbu šedesáti keřů do dělícího lískového pásu. Finanční náklady na nákup sazenic, kůlů a chrániček (60 x 150): -9000,- Kč

7. Ve spolupráci s obcí chceme vytipovat lokality, které jsou vhodné k výsadbě dřevin a stanovit hrubý harmonogram těchto prací i způsob získání finančních prostředků na realizaci. Finanční náročnost: 0,- Kč

8. Na základě pravidel pro přidělování finančních příspěvků obcí Chýně chceme podat žádost o finanční příspěvek na výsadbu již zmiňovaného lískového dělícího pásu v biokoridoru Pod Duškánem. Předpokládaný finanční příspěvek: +9000,- Kč

9. Chceme se zapojit do nově vznikajícího projektu MAS (místní akční skupiny) a získat tak finanční podporu pro naše aktivity v oblasti výsadby dřevin. Finanční efekt zatím nelze odhadnout: 0,- Kč

Rekapitulace příjmů a výdajů

Předpokládané příjmy: 12 600,- (součet bodů 2. 3. a 8.)

Předpokládané výdaje: 10 000,- (součet bodů 1. a 6.)

Plán činnosti a rozpočet byl schválen Valnou hromadou 20. 7. 2014 NOVINKY