Biokoridor Pod Duškánem

„Krajinná složka, která propojuje biocentra a tím umožňuje migraci organismům" 

Nejedná se tedy o park a veškeré zásahy a úpravy tohoto území by to měly respektovat.

Historie v číslech:

Rok 2009 • srpen - byly vytyčeny pozemky biokoridoru o rozloze 3,5 ha, které jsou ve vlastnictví obce • listopad - byl vypracován projekt na ozelenění • prosinec - projekt byl schválen OŽP Černošice

Rok 2010 • leden - projekt schválilo zastupitelstvo obce Chýně • únor - projekt schválila rada města Hostivice • duben - vysadilo se 4000 vrbových řízků, které olemovaly severní hranici biokoridoru • listopad - vysazeno 126 stromů (Dětská alej 48, souběžné stromořadí 19, Berger Beton s.r.o. 58, babyka 1)

Rok 2011 • bylo vysazeno dalších deset stromů do Dětské aleje a do souběžného stromořadí • byl nasypán nájezd směrem k Bašta beach • mělo být vysazeno 156 stromů firmou Enit Invest s.r.o. jako náhradní výsadba za stromy poražené u MŠ (odloženo na jaro 2012…) 

V tomto roce chystáme kromě zpevnění pěšiny, po kterém volalo již hodně lidí, také další výsadbu stromů. Máte-li tedy chuť pomoci s ozeleněním biokoridoru, přijďte v sobotu 31. 3. v deset hodin pod hráz Bašty k vodoteči a tam už nás někde uvidíte. Budeme sázet 120 jasanů, 10 javorů a pár habrů. Pokud se nás sejde dost, můžeme vysadit i další vrbové řízky. S sebou nepotřebujete nic speciálního, nářadí a stromky na místo dovezu. Kdyby v sobotu náhodou pršelo, přesuneme brigádu na neděli. Bližší informace získáte na telefonu 603 518 038, nebo na e-mailu dub@volny.cz

Ondřej Jelínek

Chýňský zpravodaj 1/2012

Nová pěšinka

Vážení účastníci projektu dětská alej i ostatní obyvatelé Chýně. Jsem také jedním z rodičů, kteří pro svého syna vysadili strom v nové dětské aleji v biokoridoru Pod Duškánem. Vloni v létě jsme se chtěli na náš stromek zajít podívat, ale ukázalo se, že to není tak jednoduché. Okolí stromků bylo zarostlé metrovým bodláčím a dostat se k tomu našemu vyžadovalo velké úsilí. Syn z toho neměl žádný zážitek a veškerá radost byla zkažena. Napadlo mě, že by bylo dobré vybudovat dětskou alejí nějakou zpevněnou pěšinku, aby bylo možné se do aleje vypravit na procházku i s malými dětmi nebo s kočárkem. Oslovil jsem s touto myšlenkou Ondřeje Jelínka a následně i pana starostu. Záměr u nich našel pochopení, a tak nyní probíhá příprava výstavby pěšinky, která by vedla dětskou alejí od rybníku Bašta až ke Strahovskému rybníku. Předpokládá se zhruba kilometr dlouhá, metr široká pěšinka zpevněná štěrkem a recyklátem tak, aby po ní bez problémů projela maminka s kočárkem nebo třeba cyklista. Bohužel, jako vše, i výstavba pěšinky si vyžádá určité finanční náklady. Obecní úřad proto oslovil stavební firmy z Chýně a okolí s žádostí o poskytnutí materiálu a mechanizace na výstavbu pěšinky, případně o poskytnutí finančního daru. Z prvních ohlasů se zdá, že se tato žádost setkala s pochopením a že se snad podaří část materiálu i mechanizace zajistit. Bez Vás se ale tento projekt přesto neobejde, a já bych Vás jménem obce rád touto formou poprosil o pomoc. První možností, jak pomoci, je přispět na pokrytí nákladů se stavbou. Tedy přispět finančním darem na nákup materiálu a zapůjčení nutné mechanizace. Finanční příspěvky můžete odevzdávat na obecním úřadě, kde Vám vydají příjmový doklad jako potvrzení o příspěvku, nebo je poukázat na obecní účet číslo 8825111/0100 s variabilním symbolem 740.

Další, neméně důležitou možností jak pomoci je přiložit ruku k dílu a zúčastnit se plánované květnové brigády, při které bude provedena finální úprava pěšiny. Bližší informace o brigádě budou během dubna zveřejněny na chýňském diskusním fóru (http://forum-chyne.cz/) a na webových stránkách obce. Tam také během dubna najdete další informace o projektu výstavby pěšinky dětskou alejí.

Doufám, že se nám společnými silami podaří tuto akci dovést do zdárného konce, a že se už za několik týdnů budeme potkávat na nové, upravené vycházkové trase.

David Pelnář  

Chýňský zpravodaj 1/2012

Biokoridor Pod Duškánem po třech letech

Uplynuly tři roky od vzniku biokoridoru, který propojuje Strahovský rybník s rybníkem Baštou. I v letošním roce se nám podařilo postrčit projekt zase o krůček kupředu. Přibyly další stromy, byla vybudována tolik očekávaná zpevněná pěšina umožňující pohodlný průstup lokalitou. V podmáčené části se vyhloubila žabí tůňka a v blízkosti pěšiny byla umístěna schránka na geocaching (hra pro všechny turisty a majitele GPS navigačních systémů), která ale zatím nebyla aktivována. Co se nám však nepodařilo je přimět firmu Enit Invest k výsadbě 156 stromů nad Strahovským rybníkem. Tyto stromy měly být vysazeny v rámci „náhradní výsadby“ za pokácené stromy v lokalitě Ve mlýně. Také došlo k politování hodné události, kdy při sečení vysoké trávy bylo posečeno i 66 metrových sazenic stromků, které jsme v březnu do biokoridoru vysadili. Důležité ale je, že i přes dílčí nezdary se lokalita začíná pozvolna proměňovat do plánované podoby biokoridoru, za což bych chtěl všem zúčastněným a brigádníkům poděkovat!

Co se letos událo?

březen: Vysadili jsme 6 habrů, 16 javorů a 90 jasanů.

květen: Byla vybudována 1 km dlouhá a 1 m široká zpevněná a uválcovaná pěšina táhnoucí se celým biokoridorem, v mokřině byla vyhloubena a upravena bezodtoková žabí tůňka. Náklady na pěšinu, které hradila obec, činily 9 000,- Kč, od drobných sponzorů se vybraly 4 000,- Kč, sponzorsky přispěly i firmy, které dodaly potřebný materiál (recyklát) a v neposlední řadě pan Pelnář, který celou akci zaštítil a organizoval.

červenec: Sponzorsky byla vysečena tráva v okolí celé pěšiny a na pěšinu byl místy aplikován herbicid. Začalo se uvažovat o umístění zátarasů, aby do biokoridoru nemohla vjíždět auta, zátarasy však zatím zůstaly jen v teoretické rovině.

srpen: Stromy v aleji byly obsekány – uvolněny od přerostlého plevele. Bylo obnoveno značení hranice mezi biokoridorem a obdělávaným polem.

září: Plochy nad Strahovským rybníkem a pod hrází Bašty byly posečeny mulčovačem. Při této operaci bylo bohužel zlikvidováno již zmíněných 66 sazenic stromů.

listopad: Do Dětské aleje bylo dosazeno 5 olší, 4 duby a 3 javory, částečně se jednalo o náhradu uschlých stromů (pod Baštou se budou muset ještě nějaké stromy nahradit) a z části proběhla výsadba stromů na již zamluvená místa. Pokud by měl někdo zájem, tak je v Dětské aleji poslední volné místo pro jednu olši lepkavou, místo se nachází v podmáčené části v blízkosti elektrického vedení, má číslo 75 a je možné si ho zarezervovat na stránkách www.chyneprovsechny.cz v rámci projektu Dětská alej – mapa a rezervace, zde se také dozvíte více informací o celém projektu.

Firma Berger Beton vysadila 18 planých ovocných dřevin do lokality určené pro „Extenzivní ovocný sad“ a dále pak 8 topolů, 8 lip a 10 olší do lokality „Klidová zóna“, obojí v těsné blízkosti Strahovského rybníka.

Ondřej Jelínek

Chýňský zpravodaj 4/2012NOVINKY