Pod Duškánem 

biokoridor mezi Baštou a Strahovským rybníkem

V rámci pozemkových úprav se obec Chýně stala vlastníkem nových pozemků určených zejména pro vybudování polních cest a biokoridorů. Stala se tak i vlastníkem pozemků, které lemují na severu Strahovský rybník a dále vedou podél vodoteče až k rybníku Bašta, pozemky byly doposud využívány jako pole. Jedná se o parcelu p.č. 740 v k.ú. Chýně o výměře 33 861 m2 a o parcelu p.č. 720 v k.ú. Litovice o výměře 2 022 m2.Tyto parcely jsou určeny k vybudování biokoridoru (RBK 27) a jsou katastrem nemovitostí evidovány jako zeleň. Pozemky byly 28. 8. 2009 vytyčeny geodetickou firmou a následující den jsme ještě s několika členy z o.s. Arbor k mezníkům zatloukli natřené střešní latě. Hranice mezi polem a biokoridorem je nyní dobře viditelná.

Rozšíření zelených ploch

V naší bezlesé krajině bychom se měli snažit o rozšíření zelených ploch na největší možnou míru, a to pokud možno, v co nejkratší době. Přeměna pole na zelený pás by byla dobrým začátkem. Nově vytyčená parcela přímo souvisí se zelenou plochou udržovanou rybáři (severní břeh Strahovského rybníka) a s podmáčenou nekosenou loukou na pravém břehu vodoteče. Parcela 740 podél vodoteče již přirozeně zarůstá stromy a rákosem (levý břeh). Tento zelený pás z části udržovaný a z části přirozeně rostoucí má šíři cca 10 metrů a spojuje dva chýňské rybníky, Baštu se Strahovským, trasa byla však až doposud neprůchozí. V případě rozšíření již rostoucího zeleného pásu o pruh pole, by bylo možné tuto trasu používat jako spojnici mezi cestou vedoucí podél Bašty na Kamenici (Kaliště, Háje) a Strahovským rybníkem s možností pokračování dále na Břve a Hostivici. Vzniklo by tak vlastně alternativní propojení staré a nové obce mimo silniční provoz.

Celý projekt ozelenění bývalého pole byl konzultován s rybáři z o.p.s. Strahovský rybník a s místním mysliveckým sdružením. K návrhu rozmístění stromů a keřů se vyjádřil i arborista-dendrolog působící v obci. Původní plán výsadby byl upraven (a ani současný návrh ozelenění ještě nemusí být konečný), byla zohledněna připomínka myslivců týkající se ochrany zvěře (oddělení pěšiny hustým pásem keřů), připomínka dendrologa ohledně většího odstupu vrbových sazenic od pásu stromů i požadavek obce na minimalizaci nákladů na údržbu (nahrazení kosené louky prosekávanou pěšinou). Biokoridor by měl sloužit jako území ekologické stability, umožňovat nerušený život rostlinných a živočišných společenstev. Tomuto požadavku se musíme přizpůsobit, nebude se tedy jednat o udržovaný park, nebo rekreační zónu. Průstup územím bude umožněn jen v nezbytné míře.

Svépomocná výsadba

Výsadba by měla začít již na podzim 2009 a pokračovat v následujících letech. Celá nová parcela by měla být olemována souvislým pásem keřových vrb vysazených z řízků, vedle pásu vrb bude vysazeno souběžné stromořadí tvořené nejspíš duby letními, pak bude vynechán desetimetrový pruh pozemku (zde bude prosekávána pěšina) a bude následovat další stromořadí z jasanů, klenů a habrů. Celou tuto liniovou výsadbu by měl na straně k vodoteči olemovat souvislý pás hustých keřů, za touto hranicí by vznikla klidová zóna pro zvěř. Náklady na výsadbu a údržbu zeleně by měly být minimální. Většina sazenic bude dodána jako sponzorský dar, nebo jako „náhradní výsadba“ za pokácené stromy. O zapěstování stromků by se postarali členové o.s. Arbor společně s dalšími dobrovolníky. Výsadba zeleně v obci je důležité téma, a tak pevně věřím, že se najdou i další možnosti jak ozelenit tuto novou plochu. Mohlo by se jednat třeba o projekt „za každé dítě nový strom“ na kterém by se mohli podílet jak rodiče tak obec, nebo by se mohlo využít některých dotačních titulů na výsadbu stromů. Pokud Vás nápad zaujal, chcete se do projektu zapojit, nebo získat aktuální informace, navštivte chýňské diskusní forum na adrese http://forum.chyne.info/biokoridor.html

Ondřej Jelínek, předseda o.s. Arbor, zastupitel

Chýňský zpravodaj 3/2009NOVINKY