Biokoridor Pod Duškánem

„Krajinná složka, která propojuje biocentra a tím umožňuje migraci organismům„

Nejedná se tedy o park a veškeré zásahy a úpravy tohoto území by to měly respektovat.


Historie v číslech:

Rok 2009
• srpen - byly vytyčeny pozemky biokoridoru o rozloze 3,5 ha, které jsou ve vlastnictví obce
• listopad - byl vypracován projekt na ozelenění
• prosinec - projekt byl schválen OŽP Černošice

Rok 2010
• leden - projekt schválilo zastupitelstvo obce Chýně
• únor - projekt schválila rada města Hostivice
• duben - vysadilo se 4000 vrbových řízků, které olemovaly severní hranici biokoridoru
• listopad - vysazeno 126 stromů (Dětská alej 48, souběžné stromořadí 19, Berger Beton s.r.o. 58, babyka 1)
• listopad – část biokoridoru byla posekána, výsledek spíš estetický, užitečnost této seče je sporná

Rok 2011
• bylo vysazeno dalších deset stromů do Dětské aleje a do souběžného stromořadí
• byl nasypán nájezd směrem k Bašta beach
• mělo být vysazeno 156 stromů firmou Enit Invest s.r.o. jako náhradní výsadba za stromy poražené u MŠ (odloženo na jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013…)
• během vegetace byla posečena plocha CH – Louka a plocha G – Klidová zóna, kde ještě neproběhla žádná výsadba

Rok 2012
• březen - vysadili jsme 6 habrů, 16 javorů a 90 jasanů
• květen - byla vybudována 1 km dlouhá a 1 m široká zpevněná a uválcovaná pěšina táhnoucí se celým biokoridorem, v mokřině byla vyhloubena a upravena bezodtoková žabí tůňka. Náklady na pěšinu, které hradila obec, činily 9 000,- Kč, od drobných sponzorů se vybraly 4 000,- Kč, sponzorsky přispěly i firmy, které dodaly potřebný materiál (recyklát) a techniku.
• červenec - sponzorsky byla vysečena tráva v okolí celé pěšiny a na pěšinu byl místy aplikován herbicid. Začalo se uvažovat o umístění zátarasů, aby do biokoridoru nemohla vjíždět auta.
• srpen - stromy v aleji byly obsekány – uvolněny od přerostlého plevele. Bylo obnoveno značení hranice mezi biokoridorem a obdělávaným polem.
• září - plochy nad Strahovským rybníkem a pod hrází Bašty byly posečeny mulčovačem.
• listopad - do Dětské aleje bylo dosazeno 5 olší, 4 duby a 3 javory, částečně se jednalo o náhradu uschlých stromů a z části proběhla výsadba stromů na již zamluvená místa. Firma Berger Beton vysadila 18 planých ovocných dřevin do lokality určené pro „Extenzivní ovocný sad“ a dále pak 8 topolů, 8 lip a 10 olší do lokality „Klidová zóna“, obojí v těsné blízkosti Strahovského rybníka.

Rok 2013
• duben – bylo vysazeno dalších 1200 vrbových řízků jako lemování Dětské aleje mezi Baštou a Strahovským rybníkem

Rok 2014
• březen – do Klidové zóny bylo vysazeno 30 olší lepkavých jako náhradní výsadba od firmy Enit Invest
• červen – do Klidové zóny bylo vysazeno 37x lipa,42x vrba jíva, 40x topol bílý, 7x topol osika jako náhradní výsadba od firmy Enit Invest
• listopad/prosinec v biokoridoru bylo vysazeno: 2x dub, 2x ořešák, 2x olše lepkavá, 25x líska obecná
Rok 2015
• březen – při jarním sázení bylo v Klidové zóně vysazeno následující: 16x habr, 4x jasan, 3x olše, 1x lípa, 1x jilm, 10x krušina, 10x dřín, 5x líska obecná a dále bylo pokročeno s výsadbou vrbového pásu z řízků (tentokrát do mulčovací folie) v délce 50 m


Náklady obce:

Parcely, na kterých se rozkládá biokoridor Pod Duškánem, patří obci Chýně. Vzhledem k tomu, že nejde oddělit vlastnictví parcely od vlastnictví porostu, patří obci i veškeré výsadby dřevin a to okamžikem zasazení. Náklady obce se zřízením biokoridoru jsou minimální, zatím se jednalo pouze o proplacení dvojího sečení traktoru se sekačkou (od roku 2013 obec používá na údržbu vlastní malotraktor s mulčovačem) a příspěvek 9 000,- Kč na výstavbu pěšinky. Veškeré ostatní práce byly realizovány za pomoci dobrovolníků, kteří se podíleli i na financování (nákup stromů). Část výsadeb byla pořízena v rámci „náhradní výsadby“ - kompenzace za pokácené stromy na katastru obce (firma Berger Beton s.r.o.). Nepřímý náklad respektive ztráta vznikla obci tím, že nemohla pronajmout plochu biokoridoru k zemědělské výrobě (ročně se jedná o cca 10 000,- Kč).


Neptej se, proč to není, udělej to:
Pokud Vás projekt Biokoridoru pod Duškánem zaujal a chtěli byste se podílet na jeho realizaci, nebo se chcete dozvědět třeba jen více informací, určitě mě neváhejte kontaktovat na telefonu 603 518 038, nebo e-mailu ondrej.jelinek@volny.cz


Členění jednotlivých ploch (výňatek z technické zprávy z roku 2009):


A – Dubové stromořadí

Dominantní souvislé stromořadí tvořené 88 duby letními, lemující celou parcelu biokoridoru ze severní strany. Duby, odrostky o minimální výšce 2 m, budou sázeny v rozestupu 10 m. Stromy by měly být získány v rámci „náhradní výsadby“ uložené OÚ Chýně za pokácené stromy na katastru obce, v rámci „náhradní výsadby“ bude uložena i následná péče o výsadby. Další možností, jak získat sazenice stromů, by byla akce „za každé dítě, nový strom“, na které by se měli podílet rodiče nově narozených dětí v Chýni. O propagaci této „Dětské aleje“ by se postaralo o.s. Arbor a očekává se též podpora obce Chýně.
Vzhledem k tomu, že stromy porostou v sousedství obhospodařovaného pole a budou také lemovat plochu „CH“ (louka), s kterou je počítáno jako s přístupovou plochou pro údržbu biokoridoru, měly by být koruny zapěstovány na podjezdnou výšku minimálně 3 m.
Termín výsadby: rok 2010 až 2011.

 


B - Smíšené stromořadí

Stromořadí kopírující stromořadí „A“ v odstupu 10 m, jednotlivé stromy 75 ks (jasan, habr, javor klen) budou mít v řadě od sebe odstup 10 m. Stromořadí bude muset být přerušené v místech, kde se linie stromů přiblíží k vodoteči (v těchto místech není dost prostoru, aby zde mohla být souvislá výsadba). Nad Strahovským rybníkem se stromořadí oddálí od plochy „A“ a táhlým obloukem se stočí až k jižní hranici biokoridoru, kde naváže na plochy udržované o.p.s. Strahovský rybník. Sadební materiál bude o výšce cca 1 m, prostokořenné poloodrostky budou opatřeny kůlem a chráničkou proti okusu.
V následujících letech bude zajištěna péče včetně výchovného řezu tak, aby byly koruny zapěstovány s podjezdnou výškou minimálně 3 m (směrem k ploše „CH“). Sousední plocha „CH“ (louka) by totiž měla umožnit průjezd techniky pro údržbu biokoridoru (s výhledem na desítky let dopředu).
Termín výsadby: rok 2010 až 2011.

 


C – Extenzivní sad

Na část plochy ležící nad Strahovským rybníkem by mělo být vysázeno 16 ks méně známých, či planých ovocných dřevin. Z klasických ovocných dřevin by přicházel v úvahu ořešák královský nebo hrušeň. Z netradičních ovocných dřevin pak jeřáb sladkoplodý, jeřáb oskeruše, kaštanovník setý, líska turecká. Ve výsadbě by se mohly uplatnit i plané ovocné stromy, zejména pak planá třešeň a hrušeň. Spon výsadby je navržen na 10 x 10 m, mělo by jít o nepravidelnou výsadbu, aby nebyly jednotlivé stromy v přímém zákrytu. Rozvolněný spon v kombinaci s travnatým podrostem by měl podtrhnout přírodní vzhled tohoto alternativního ovocného sadu.
Termín výsadby: rok 2012 a dále

 

D – Vrbový dělící pás

Výsadba řízků vrby košíkářské – cca 3000 ks bude v odstupu 3m lemovat stromořadí „A“. Jedná se o jakési zviditelnění hranice biokoridoru v krajině, zvýraznění hranice mezi obdělávaným polem a zelenou plochou. Na výsadbu budou použity řízky řezané z prutů košíkářské vrby sázené v souvislé řadě s odstupem 20 - 30 cm.
Termín výsadby: podzim 2009 až jaro 2010


E – Keřová bariera

Hustá keřová bariera by měla vymezit klidovou zónu biokoridoru, která bude určena výhradně pro nerušený pohyb zvěře. Keřový pás bude složen jednak z keřů doporučených studií „Revitalizace nivy Litovického potoka“ (brslen evropský, hloh obecný, kalina obecná, keřové vrby, střemcha obecná, svída krvavá, ptačí zob obecný) a keři v místě obvyklými (růže šípková, bez černý, špendlík, ostružiník). Při umisťování jednotlivých keřů bude brán zřetel na vlhkostní a světelné podmínky na konkrétním stanovišti tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro růst sazenic.
Vznik klidové zóny by mohl být podpořen a urychlen (ještě před zapojením keřové bariery) navršením clony z vyřezaných větví a lesního klestí. Tato přirozená a dočasná bariera by do doby svého zetlení prozatimě oddělila klidovou zónu od okolních pozemků, současně by se tak vytvořil úkryt pro drobná zvířata a ptactvo.
Termín výsadby: postupně od podzimu 2010

 

F – Lískový dělící pás

Oddělení plochy „C“ od vozovky zajistí keřový pás z lísky obecné – 47 ks. Lísky budou vysazeny v rovnostranném trojúhelníkovém sponu s délkou strany 3 m. Lísky budou vysazeny souběžně s vozovkou ve vzdálenosti 10 m od hrany asfaltu. Clona z lískových keřů bude sloužit v zimních měsících i jako sněhová zábrana proti zafoukání vozovky sněhem.
Termín výsadby: postupně od podzimu 2010

G – Klidová zóna

Místo ponechané přirozenému vývoji, sloužící k nerušenému pohybu zvěře. Budou zde vysazeny dřeviny měkkého luhu cca 2000 ks (olše lepkavá, topol osika, topol černý, topol bílý, lípa srdčitá, lípa velkolistá, vrby). V klidové zóně najde uplatnění i keřový podrost, a to ve stejném složení jako na ploše „E“. Sazenice stromů budou vysázeny ve čtvercovém sponu o délce strany 2 m, čímž bude docíleno brzkého zapojení porostu, což je významné právě na plochách, které byly původně ornou půdou. Zapojený porost postupně redukuje bylinné patro a vytlačí plevelné, ruderální druhy. Při rozmístění jednotlivých druhů dřevin bude brán ohled také na lokální vlhkostní poměry. Použité prostokořenné sazenice (poloodrostky) by měly mít výšku 1 m, tím se budou minimalizovat náklady na obžínání. Výchovný řez prováděn nebude, ale do budoucna (cca 15 let po výsadbě) je nutné počítat s prořezávkou porostu.
Termín výsadby: postupně od podzimu 2010

 

H – Teplomilné společenství

Jedná se o dvě plochy na severním okraji biokoridoru. Pro ozelenění těchto ploch bude použit dub zimní, dub šípák, javor babyka a dřín obecný. Pro dočasné vyznačení hranice mezi parcelou biokoridoru a obdělávaným polem, zde bude vysazena clona z řízků vrby košíkářské.
Termín výsadby: vrby na podzim 2010, ostatní rok 2012


CH – Louka

Jedná se o průběžný pás pozemku o šíři 10 m (celková plocha 9000 m2), který lemuje biokoridor na jeho severní straně (mezi plochami „A“ a „B“ respektive „C“). Nad Strahovským rybníkem se pás rozdvojí a jedna jeho část odbočí mezi plochami „B“ a „C“ až k břehu Strahovského rybníka.
Plocha by měla být používána pro průstup biokoridorem, v ideálním případě by zde měla být udržována kosená louka. Posekaná tráva bude použita k mulčování vysazených stromků. Pokud nebude možné louku plošně sekat (vysoké finanční náklady pro obec), bude zde svépomocně prosekávána přístupová pěšina o šíři 1 m.
Termín kosení: od jara 2010

 

I – Manipulační plocha

Nezpevněná rezervní plocha mezi plochou „F“ a silnicí. Plocha by měla sloužit pro případnou manipulaci s rostlinným materiálem při údržbě biokoridoru a v zimních měsících pro usazování sněhu za keřovou barierou.

J – Stávající zeleň

Přirozeně zarůstající pás zeleně podél vodoteče. Z dřevin jsou zde zastoupeny: jasan (převládá), vrby keřové i stromové, ořešák královský, hloh, javor jasanolistý, lípa, bez černý. Bylinný podrost je tvořen rákosem a společenstvím vlhkomilných trav. Plocha je minimálně dvacet let neobhospodařována a některé stromy zde rostoucí dosahují průměrů kmenů 40 cm (vrba 80 cm).

 


K - Rákosina

Území, kde je počítáno s přirozeným rozšířením rákosu. Jedná se o vlhčí část biokoridoru, která přímo sousedí se souvislým porostem rákosu na ploše „J“. Vzhledem k příhodným podmínkám pro růst rákosu se dá počítat s rychlým rozšířením na nové plochy. Rákosina bude následně doplněna výsadbou vrby košíkářské z tyčí a prostokořenných odrostků jasanu ztepilého, tím bude narušena monokultura rákosu a dosaženo větší pestrosti a biologické hodnoty plochy „K“.
Termín výsadby: rákos během let 2010 a 2011, ostatní rok 2012

 NOVINKY